Presenterte mestring og selvtillit gjennom arbeidstrening

Hanna Sofie Berg Langesæter og Kine Marie Ågesen presenterte funnene fra masteroppgavene sine på et seminar i regi av UiS om «Fra offer til kriger». Det er et arbeidsforberedende tiltak for unge mellom 18 og 30 år.

Published Endret

Begge studentene er inne i sitt siste semester av master i rus- og psykisk helsearbeid.  Med veiledning av førsteamanuensis Unn Elisabeth Hammervold har de hver for seg forsket på utviklingen til deltakere i prosjektet «Fra offer til kriger». Prosjektet tilbyr arbeidsforberedende trening for mennesker som har droppet ut av skole eller ikke finner seg til rette i arbeidslivet. Flere av dem har også psykiske helseproblemer og/eller tidligere rusproblematikk. Her handler det om å hjelpe disse personene videre fra der de er og med den bagasjen de har. Deltakerne i tilbudet møter på en arbeidsplass hver dag og spiser frokost sammen. Deretter starter den individuelt tilpassede arbeidsdagen sammen med de ansatte.

Verken Langesæter eller Ågesen hadde hørt om tilbudet før det ble presentert under et forskningstorg som en del av masterutdanningen. Begge syntes prosjektet virket interessant, og valgte derfor å skrive masteroppgavene sine om dette. Både deltakere og ansatte ved «Fra offer til kriger» var til stede under seminaret, som ble innledet av Hammervold.

Kvinnelig student som holder presentasjon i undervisningsrom.
Hanna Sofie Berg Langesæter presenterte funnene sine.

– Etter seminaret satt jeg igjen med et inntrykk av at de funnene vi presenterte var gjenkjennelige for deltakerne. Dette gjelder ikke bare de som jeg hadde intervjuet. Jeg fikk både verbale og non-verbale bekreftelser på at det jeg hadde kommet frem til ga mening, sier Langesæter, som har en bachelorgrad i barnevern fra før. Hun ønsker å jobbe i Kriminalomsorgen eller innenfor ungdomspsykiatri etter endt utdanning.

Forsket på selvstigmatisering blant deltakerne

Presentasjonen hennes har tittelen «Hva skjer med deltakernes selvstigmatisering gjennom deltakelsen i prosjektet «Fra offer til kriger?». Gjennom bearbeiding av materialet kom hun frem til at det i stor grad kan anses at deltakernes selvstigmatisering minker i løpet av prosjektet, samtidig som anerkjennelsen øker.

– Det sammenfattede materialet viser at intervjuobjektenes uttalelser beskriver en slags «reise» fra meningsløshet og kaos, til fellesskap og mening, sier 24-åringen fra Kristiansand.

Langesæter gjennomførte syv individuelle, semistrukturerte intervjuer på Orstad, hvor «Fra offer til kriger» har sin base. Her spiste hun frokost med de andre og ble vist rundt på området før intervjuene fant sted.

I presentasjonen din belyser du problemstillinger med sitater fra deltakerne. Hvordan bidrar dette til å øke forståelsen?

– Ved flere tilfeller brukes det sitater fra intervjuobjektene for at deres stemme tydelig skal komme frem. I studien illustreres funnene av sitater for å begrunne hvordan jeg har kommet frem til de funnene jeg viser til, understreker hun videre.

Fikk bekreftelse for funnene sine fra de fremmøtte

Presentasjonen til Kine Marie Ågesen har tittelen «Deltakelse i ‘Fra offer til kriger’ – deltakernes erfaring med egen identitet i deres personlige recovery-prosess». Hun sitter også igjen med en god opplevelse av å se at alle virket interesserte og engasjerte da hun presenterte. I likhet med medstudenten sin fikk hun også bekreftet at deltakerne opplevde at funnene i oppgaven representerte deres erfaringer.

Kvinnelig student som holder presentasjon i undervisningsrom.
Kine Marie Ågesen presenterte deltakernes utvikling.

Før prosjektet «Fra offer til kriger» beskrev deltakerne manglende mestringstro. Flere av dem hadde erfaringer med å falle ut fra jobb eller skole. En negativ selvfølelse i form av at de ikke opplevde å ha noen verdi, opplevelse av meningsløshet som skyldtes det å ikke ha noe å stå opp til om morgenen og manglende tilhørighet ble trukket frem av flere av intervjuobjektene. De beskrev også utfordringen med å skape sosiale relasjoner uten en arena som jobb eller skole.

– Under og etter deltakelse beskriver de en styrket selvfølelse, ettersom de har blitt tryggere på seg selv og sin egen verdi. Dette resulterer videre i bedre selvtillit gjennom å oppleve mestring. Jeg gjennomførte syv semistrukturerte dybdeintervjuer av deltakerne. Det har vært godt å ha Hanna som en støtte gjennom arbeidet med masteroppgaven. Vi har imidlertid bevisst valgt å ikke skrive sammen, ettersom det er en viss fare for at materialet blir likt når vi har intervjuet flere av de samme personene, forklarer Ågesen.

I januar i år startet 23-åringen fra Stavanger i en stilling som behandler på Sandnes DPS poliklinikk. Dette er en jobb hun ønsket seg allerede mens hun gjennomførte en bachelorgrad i sykepleie. Samtidig vil hun fortsette å jobbe der etter fullført mastergrad.

Følte seg sett og hørt av studentene

To av deltakerne i «Fra offer til kriger» som ble intervjuet i masterprosjektene var også villige til å bli intervjuet etter seminaret. En av disse er Lene, som synes det var interessant å se hvordan Langesæter og Ågesen jobbet og hva de kom frem til:

– Jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente, men ble positivt overrasket og følte de har sett og hørt oss krigere og fått godt frem hva dette tilbudet gjør for oss. Jeg synes videre at samarbeidet med studentene var vellykket. De er to trivelige jenter som er lette å snakke med. Det føltes trygt å fortelle dem om hverdagen, sier hun.

Til høsten skal Lene begynne på Norsk Fotofagskole i Trondheim, hvor hun skal gå på linjen som heter Kunstfotografi. Drømmen hennes har alltid vært å jobbe med noe medierelatert - enten som fotograf eller en annen stilling der hun kan bruke kreativiteten sin.

Tre kvinnelige deltakere foran kantine med uskarp bakgrunn.
Fra venstre: Hanna Sofie Berg Langesæter, Lene og Kine Marie Ågesen.

Hvordan har deltakelse i «fra offer til kriger» påvirket livet ditt?

– Til å begynne med var det givende å få litt mål og mening med hverdagen og å ha noe å stå opp til om morgenen. Etter en stund hvor jeg har fått prøve mye forskjellig har jeg funnet tilbake mestringsfølelse. Nå skal jeg prøve meg på studier, noe jeg egentlig var helt sikker på at ikke kom til å skje. Dette tilbudet har hjulpet meg med å tro mer på meg selv og å følge drømmene mine, sier Lene.

Har fått større arbeidsglede

Den andre deltakeren som stilte opp til intervju heter Raymond. Han lærte mer om hvordan forskningsprosessen fungerer på forskjellige stadier av å delta i masterprosjektene, både i henhold til sosiologiske- og psykologiske problemstillinger. Han synes også at studentene var imøtekommende og profesjonelle, og fremhever samarbeidet som en meget positiv opplevelse. Deltakeren fremhever videre at innholdet i seminaret var interessant og fremstilt på en god måte.

Hvorfor vil du anbefale andre å bli med på «Fra offer til kriger»?

– Fordi samhandlingen mellom veileder og deltaker er ekstremt bra for å oppnå hver enkelt persons mål. I tillegg legges det vekt på å skape et godt arbeidsmiljø, som basert på min egen erfaring har vært veldig positivt, svarer Raymond.

Deltakelsen har gitt han tilbake gleden som finnes i en ærlig dags arbeid. Det har også hjulpet han med å bli mer komfortabel i sosiale situasjoner. Raymond ønsker å jobbe som elektriker i nærmeste fremtid, men er også åpen for andre håndverksyrker dersom perspektivet hans endres over tid.

– Ikke alle har like lett for å gå på skole og søke jobb

Linda Øye var blant de ansatte ved tilbudet som deltok på seminaret. Hun er daglig leder, og kommenterte underveis at deltakerne må fortjene plassen for å gå fra offer til kriger.

Bildet viser fire kvinnelige deltakere på seminar. Tre av dem holder diplom.
Fra venstre: Hanna Sofie Berg Langesæter, Unn Elisabeth Hammervold, Kine Marie Ågesen og Linda Øye. Øye ga de tre førstnevnte diplom som takk for innsatsen.

– Vi har et intervju når de starter. Der er det spørsmål om hva de drømmer om og hva som hindrer dem i å være der. Vi er innom forventninger, både deres og våre. Vi snakker om å matche innsatsen. Når de strekker seg, gjør vi det samme. De må vise at de fortjener plassen med å møte forventinger om å møte opp og bidra med å spille hverandre gode, sier Øye.

Hun understreker videre at krigerne deres antakelig er mer attraktive i arbeidsmarkedet enn personer fra NAV. I tillegg blir de ansatte ved «Fra offer til kriger» lagt merke til – også utenfor arbeidsplassene deres. Næringslivet ser ifølge henne at ikke alle har like lett for å gå på skole og søke jobb.

Hvilke inntrykk sitter du igjen med etter seminaret?

– Det ble utrolig sterkt for alle oss ansatte. Vi visste ingenting om deltakernes liv før oppstart hos oss, og derfor ble vi utrolig ydmyke av funnene. Det ble en påminnelse om hvor heldige vi er som får slå følge med dem i en viktig del av livet deres. Samtidig fikk jeg en bekreftelse på at metoden jeg har utviklet fungerer, samt at viktige elementer fra min egen erfaring som er tatt med ble fremhevet av krigerne. Eksempler på dette er å bli sett, likeverdighet, se det friske og verdien av å være savnet, sier Øye videre.

Lager dokumentar om prosjektet

Ansatte fra filmselskapet Vinterfilm møtte også opp på seminaret, ettersom de skal lage en dokumentar om «Fra offer til kriger». Det vil bli en fortelling om håp, holdninger og å anerkjenne at alle kjemper en ukjent kamp for å nå sine mål og drømmer.

– Ingen drømmer om verken NAV eller helsetjenester. Det er verktøy for å nå drømmene sine. Vi er klare for vekst og flere lokalavdelinger. Jeg håper derfor at denne filmen vil øke etterspørselen etter tilbudet vårt andre steder i landet. Jeg mener at det mangler en film om psykisk helse som fronter det friske, så dette er veldig spennende, sier Øye avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Avslutning for bachelor i sykepleie

Etter en festgudstjeneste i St. Petri kirke for sykepleierstudentene samlet ansatte, studenter og familie seg i Kjell Ar...

Forskning og kunst møtes i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget 17. september - 27. november. Utstillingen løfter fra...

Masterpresentasjoner i helsesykepleie

Etter å ha lagt ned mye arbeid i å skrive masteroppgaver fikk samtlige studenter ved master i helsesykepleie presentere ...

Masteravslutning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Studentene ved de seks masterprogrammene feiret fullført utdanning med en felles seremoni i Kjell Arholms hus. En seanse...

Ny studieprogramleder for master i helsesykepleie

Allaug Ulevåg Oksum er fra og med 1. august den nye studieprogramlederen for master i helsesykepleie ved Det helsevitens...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det b...

Ny dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Eldar Søreide er ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger fra 5. september 20...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Bodil Bø er Årets sykepleierleder i Rogaland

Inspirator, motivator og kulturbærer for god sykepleie. Anerkjenner innovasjon. Forkjemper for kvalitet i utdanningen. E...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Forskningsartikkel om spesialskole er aktuell

«Problembarn» - erfaringer fra elever som har gått på spesialskole – ble publisert i 2020. Den er aktuell i år på grunn ...

Medisinsk praksis utvider tilbudet for sykepleierstudenter

Emilie Fornæss er den første sykepleierstudenten som har praksisperiode ved Jæren Øyeblikkelig hjelp. Her får hun et inn...

Samvalg for ungdom med psykiske lidelser

Disputas: Hvis ungdom som er innlagt for psykiske lidelser får være med å bestemme hvordan behandlingen skal foregå, øke...

Utviklet lederguide for kvalitets- og sikkerhetsarbeid

Terese Johannessen har i sitt doktorgradsarbeid vært med å utvikle en lederguide som gjennom tre steg støtter lederne i ...

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

Oppfordrer flere til å søke på bachelor i paramedisin

Øyvind Grassdal er en del av det første kullet som fullfører bachelor i paramedisin ved UiS til sommeren. Han angrer ikk...

Ny avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse

Britt Marit Haga er ansatt i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse fra 16. august 2022.

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Samler helsesykepleiere i Norge som tar doktorgrad

Bente Kristin Høgmo er doktorgradsstipendiat i helsesykepleie ved UiS. Hun tok initiativ til å starte et nasjonalt nettv...

Hvordan påvirker livets 1000 første dager barnets fremtid?

Å sørge for at barn har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene av li...

Forskningsmidler tildelt prosjekt om kreftpasienter i livets siste fase

Professor Venke Irene Ueland ved Det helsevitenskapelige fakultet er leder for prosjektet, som er tildelt støtte på 880....

Nytt praksistilbud for sykepleierstudenter

For første gang kan sykepleiestudenter ved UiS gjennomføre medisinsk praksis på tre poliklinikker ved Stavanger Universi...

Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Professor Siri Wiig er invitert til å gi innspill til mulig etablering av føderal undersøkelseskommisjon i USA.

Enorm opptur for bachelor i paramedisin

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Det er kun fi...

Jordmorfag har landets mest fornøyde studenter

Master i jordmorfag ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,7 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Dette er høyere ...

Ble intensivsykepleier for å øke kompetansen

Ønsket om større faglige utfordringer førte til at Per Gunnar Norenes tok en master i intensivsykepleie ved UiS. Han del...

Siv Hilde Berg tildeles prisen "årets stemme"

Hun tildeles Psykologtidsskriftets nyetablerte pris «Årets stemme» for kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt», som ha...

UiS-professor deltar i nasjonal komité for medisin og helsefag

Jo Røislien takket ja til en forespørsel fra Kunnskapsdepartementet om å sitte i Den nasjonale forskningsetiske komité f...

Anbefaler å søke master i jordmorfag

Judith Reve studerte jordmorfag master fra 2019 til 2021, og var dermed en del av det første kullet som fullførte utdann...

Ny professor ved Det helsevitenskapelige fakultet

Kristin Hjorthaug Urstad fikk opprykk til professor i helsevitenskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det...

Forskerskolen PROFRES 2.0 får 16 millioner fra Norges forskningsråd

Forskerskolen PROFRES 2.0 ledes av UiS og er en av 12 nye nasjonale forskerskoler som har fått innvilget søknad om finan...

Skeptisk til forenklet fremstilling av korona-statistikk

Tall og statistikk er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for de som skal ta avgjørelser. Jo Røislien, professor i me...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Fra 5. januar til 5. februar kan du søke på mastere og videreutdanninger i sykepleie ved Det helsevitenskapelige fakulte...

HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet utvikling av framtidens helsetjeneste? Vi trenger deg som er engasjert...

Paramedisin-student stortrivdes på utveksling i Plymouth

Emilie Røkaas hadde en bratt læringskurve både faglig og språklig under utvekslingsoppholdet i England, og har planer om...

Vellykket heldigitalt symposium for SHARE

SHARE ved UiS arrangerte i slutten av november et heldigitalt internasjonalt symposium for forskere som er tidlig i karr...

Kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt» er mest lest i 2021

UiS-forsker Siv Hilde Berg stiller spørsmål om helsetjenesten er på feil kurs i kronisk smerterehabilitering med bruk av...