Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NHSP), som gjelder fra 2024. Den var blant annet grunnlag for en paneldebatt med flere profilerte helseledere som deltakere.

Publisert Sist oppdatert

NHSP 2024 skal dekke både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Den er ikke publisert ennå. Samhandling for å skape gode pasientforløp og likeverdige tjenester i hele landet vil være et sentralt tema.

Tre personer i et panel og to ledere av paneldebatt på en scene
Fra venstre: Magne Nicolaisen, Per Kristian Vareide, Cahtrine Bryne, Johan Håkon Bjørngaard og Geir Sverre Braut.

Etter å ha holdt hvert sitt innlegg foran omtrent 200 fremmøtte utgjorde Cathrine Bryne (administrerende direktør, Helse Vest), Per Kristian Vareide (kommunedirektør, Stavanger Kommune) og Magne Nicolaisen (avdelingsdirektør helse og omsorg, Tromsø Kommune) panelet som skulle diskutere den kommende planens implikasjoner for helsetjenesteforskningen. Paneldebatten ble ledet av professor Geir Sverre Braut (seniorrådgiver ved Stavanger Universitetssykehus) og professor Johan Håkon Bjørngaard (senterleder ved RegForsk, NTNU).

Aldrende befolkning skaper utfordringer

Mann med briller som gestikulerer på en scene
Magne Nicolaisen delte sine bekymringer for at vi allerede har høy personellmangel.

Innledningsvis ble utfordringene knyttet til en stadig eldre befolkning diskutert, og da spesielt med tanke på et veldig økt behov for helsepersonell. Helsepersonellkommisjonen la i år frem rapporten «Tid for handling» som tar opp denne problemstillingen. Magne Nicolaisen var én av 16 deltakere i denne kommisjonen.

–  Hvis vi i fremtiden skal ha et samfunn slik som vi kjenner det i dag mener jeg det er en avgjørende svikt at vi allerede har en helse- og omsorgstjeneste med såpass høy personellmangel, sa Nicolaisen.

Cathrine Bryne fremhevet at det allerede var gjort et stort eksperiment med å flytte store penger ut fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, og da i form av kommunale øyeblikkelig hjelp-senger. En nylig oppsummering av dette på Vestlandet viste at bruken av tilbudet var lavt. Under 50 prosent av disse sengene ble i gjennomsnitt brukt.

– Jeg tror vi bør og må være flinkere til å strukturere samhandling og den type tiltak i tråd med det som er mulighetsrommet i spesialisthelsetjenesten og de ulike kommunene fremfor en «one size fits all»-tilnærming, sa Bryne.

Per Kristian Vareide påpekte at ingen av oss vet hvordan vi skal løse fremtidens utfordringer. Han mener det er på tide å tenke ganske radikalt nytt for å finne mulige løsninger, og er selv åpen for å gjøre dette i egen kommune.

Kvinne med briller som gestikulerer på en scene
Cathrine Bryne ønsker at vi skal se på utdanning som noe som foregår helt til vi går av med pensjon.

Utfordringer med å beholde eksisterende helsepersonell

Nicolaisen mener utdanningssektoren er for gammeldags, noe som medfører at ferdigutdannet helsepersonell møter en helt annen virkelighet enn det de så for seg. Han tror dette er en av årsakene til at flere ønsker å bytte yrke etter kort tid.

Cathrine Bryne nevnte at det er en opplevelse av at utdanningssektoren er for rigid i forhold til det som er fremtidens reelle behov når det gjelder å lære hele livet. Hun tror dette med livslang læring kommer til å være kjempeviktig for å beholde helsepersonell fremover.

– Jeg skulle ønske at vi så på utdanning som noe som foregår helt til vi går av med pensjon. Når du først har utdannet noen til en profesjon, så bærer du et ansvar for å legge til rette for påfyll av kompetanse, sa Bryne.

Helsetjenesteforskning i et bredere perspektiv

Per Kristian Vareide påpekte at mange av de store helseutfordringene i samfunnet innenfor psykisk helse allerede starter i barnehager og skoler, noe som innebærer at de er skapt helt andre steder enn i helsetjenestene. Han stilte derfor spørsmål om hvordan vi kan gjøre helsetjenesteforskningen oppmerksom på den tverrsektorielle betydningen for helsetjenesten.

To menn og en kvinne på en scene
Fra venstre: Magne Nicolaisen, Per Kristian Vareide og Cathrine Bryne utgjorde panelet under Helsetjenesteforskningskonferansens paneldebatt.

Magne Nicolaisen fremhevet at utfordringsbildet også ligger i gapet mellom hva enkelte forventer at det offentlige kan levere av tilbud og tjenester og hva som er realiteten. Hvis dette forventningsgapet blir for stort fører det til større fremvekst av private tilbud, noe som igjen skaper større ulikhet.

– I Helsepersonellkommisjonen er det foreslått at hver ny politikkutforming skal ledsages av en analyse av hva dette innebærer av personellbehov. Det tror jeg er et av de viktigste forslagene i rapporten sett opp mot realiteten, sa Nicolaisen.

Mann som gestikulerer på en scene
Per Kristian Vareide ser på en stor privat vekst som en trussel for helse- og omsorgstjenesten.

Også Vareide ser på en stor privat vekst som en trussel for helse- og omsorgstjenesten, hvor de som har mye penger kan kjøpe seg ut av vanskelige situasjoner.

– Pårørende er trolig den største yrkesgruppen vi har innenfor kommunehelsetjenesten, og som vi undervurderer og ofte glemmer å verdsette, påpekte kommunedirektøren.

Oppfordrer kommuner til å forske mer selv

Vareide understreker at hvis kommunen skal klare å ta funnene fra ny helsetjenesteforskning i bruk, kreves det noen som oversetter budskapet til praksisfeltet. Forskningen i seg selv må også være praksisnær og relevant for å bli implementert i virksomheten.

–Jeg er helt sikker på at norske sykehus ble forbedret av å få inn forskning i formålsparagrafen. Hvis vi mener alvor med at kommunene skal være kunnskaps- og forskningsbaserte, må de også få forskningsansvar, poengterte Vareide avslutningsvis.  

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Ikke la deg lure av tall

PODKAST: – Det å bruke feil oppsummeringstall for å beskrive et datasett er veldig, veldig nært det å lyve, sier statist...

Søk opptak til masterutdanninger i helsefag

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier eller helsesykepleier? Jobber du i prehospitale tjenester og ønsker økt kompetanse...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...