Robotteknologi og signalbehandling - master 2 år

Samtidig som behovet for manuell arbeidskraft gradvis forsvinner i det digitale samfunnet, øker behovet for ingeniører som kan konstruere intelligente systemer.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

20

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

For deg som har bachelor fra Norge/Norden: 15. april.

Studiet byr på et variert arbeids- og undervisningsopplegg.

Om studiet

Masterstudiet i robotteknologi og signalbehandling bygger videre på en bachelorgrad innen elektro og/eller automatisering.

En betydelig del av studiet er organisert som prosjektarbeid, hvor du blant annet får anledning til å arbeide med lego-, humanoid- og industriroboter. Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier.

Varierte muligheter

Dette masterprogrammet gir deg mulighet til å utfordre de mest krevende og interessante arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet kybernetikk/signalbehandling. Dette er et fagfelt som med sin rivende utvikling innenfor mobiltelefoni, prosesstyring, automatisk bildebasert overvåking, digitalt TV og radio, Internett, personlige datamaskiner, underholdningsindustri og medisinsk teknologi preger hverdagen vår i et stadig mer teknologiorientert samfunn.

Innhold på studiet

I emner som Videregående reguleringsteknikk med robotteknologiBildebehandling og maskinsyn og Prosjekter i robotteknikk lærer studentene om hvordan roboter kan reguleres, hvordan kameraer kan brukes som sensor og input til robotsystemer, og de får prøve seg på programmering av industriroboter og humanoidroboter. I tillegg formidles mer generell reguleringsteknikk som har anvendelser i for eksempel robotstyring, fartøynavigasjon og industriell prosesstyring. Signal- og bildebehandlingsemner gir innsikt i hvordan digitale signaler, blant annet digitale bilder og lyd, behandles.

I dagens samfunn omgis vi med digitale signaler i større og større grad, og mobiltelefon, digital TV, digitale kart, medisinsk utstyr, analyse av medisinske bilder og data, analyse av seismiske data, bilde, lyd og videoformat til bruk for komprimering og streaming, er alle eksempler på utstyr og oppgaver som benytter digital signal- og bildebehandling. I emnet Maskinlæring (som på engelsk kalles AI, Artificial Intelligence) lærer studentene metoder og verktøy for å analysere digitale data. Dette er høyaktuelle problemstillinger i dagens samfunn hvor datamengdene er så store at vi er avhengig av algoritmiske løsninger for analyse av data. 

Studiet byr på et variert arbeids- og undervisningsopplegg, fra tradisjonelle forelesninger og øvinger, til prosjektarbeid og laboratorieundervisning med innføring i bruk av moderne programvare. Les om våre laboratorier.

Profil helseteknologi

Samfunnet digitaliseres på mange områder og innen helsesektoren vil det være et stort framtidig behov for ingeniører som kan konstruere roboter og bistå leger og sykepleiere i diagnose og behandling av pasienter.

Innen profilen helseteknologi er fokuset rettet mot helseteknologiske problemstillinger, som kan være bildediagnostikk, analyse av helsedata eller robotassistert kirurgi. Ved å velge denne profilen blir du sivilingeniør i Robotteknologi og signalbehandling, og har i tillegg en spesialisering som gjør deg i stand til å forstå helserelaterte problemstillinger. Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier.

Du lærer å angripe de mest kompliserte utfordringene innenfor fagfeltet og å utvikle automatiserte systemer som kan utføre avanserte oppgaver. Studiet knytter sammen fag som signalbehandling, bildebehandling med robotsyn, maskinlæring og robotteknologi i større prosjekter. I tillegg tar du emner innen anatomi og fysiologi, samt prosjektoppgave og masteroppgave med tydelig helseteknologisk profil.

Studieprogrammet gir et stort mangfold av karrieremuligheter, spesielt innenfor forsknings- og utviklingsarbeid i helserelatert virksomhet og i mindre bedrifter som utvikler innovativ helseteknologi.

Du søker deg inn på master i robotteknologi og signalbehandling. Profilen i helseteknologi velger du etter opptak.

Sosialt miljø

UiS har lagt forholdene godt til rette med pauserom, lesesal og datarom spesielt reservert for masterstudentene. Det er også en egen interesseorganisasjon for disse studentene, ISI, som har god aktivitet på det faglige og ikke minst det sosiale området.

Les mer:

Hva kan du bli?

Med en mastergrad i robotteknologi og signalbehandling er du etterspurt i nesten alle bransjer. Det er behov for denne type arbeidskraft i alle næringer der det kreves å automatisere eller robotisere prosesser, lage kontrollsystemer eller utvikle verktøy for beslutningsstøtte. Typiske bransjer er energiselskaper, teleselskaper, robotutviklere, droneutviklere, helseforetak, helseteknologibedrifter og teknologiutviklere generelt. Profilen helseteknologi gir et stort mangfold av karrieremuligheter, spesielt innenfor forsknings- og utviklingsarbeid i helserelatert virksomhet og i mindre bedrifter som utvikler innovativ helseteknologi. 

Fullført mastergrad i robotteknologi og signalbehandling gir grunnlag for opptak til PhD-programmet i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått toårig mastergrad i robotteknologi og signalbehandling skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

K1: Kandidaten har avansert kunnskap innenfor kybernetikk og signalbehandling og spesialisert innsikt i robotteknologi, automatisering og maskinlæring (AI).

K2: Kandidaten har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

 

Ferdigheter

F1: Kandidaten skal kunne evaluere og utvikle systemer og metoder for overvåking eller automatisering av prosesser.

F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

F3: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen kybernetikk og signalbehandling.

F4: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

G4: Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er bachelorgrad i ingeniørfag innen elektro eller andre studier med minimum 50 studiepoeng elektro- og dataemner, inkludert programmering, reguleringsteknikk eller tilsvarende og 25 studiepoeng matematikk, 5 studiepoeng i statistikk og 7,5 sp i fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i robotteknologi og signalbehandling, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Utfyllende regler for opptak.

Hvordan søke?

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Signalbehandling

   Første år, semester 1

   Signalbehandling (ELE500)

   Studiepoeng: 10

  • Bildebehandling og maskinsyn

   Første år, semester 1

   Bildebehandling og maskinsyn (ELE510)

   Studiepoeng: 10

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Første år, semester 1

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i robotteknologi og signalbehandling

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i robotteknologi og signalbehandling (ELEMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Valg av profil

  • Valg av profil Helseteknologi

   • Obligatoriske emner

    • Anatomi og fysiologi

     Første år, semester 2

     Anatomi og fysiologi (BIO110)

     Studiepoeng: 10

    • Maskinlæring

     Første år, semester 2

     Maskinlæring (ELE520)

     Studiepoeng: 10

    • Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi

     Første år, semester 2

     Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi (ELE600)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

    • Utveksling 3. semester

  • Valg av profil Robotteknologi

   • Obligatoriske emner

    • Maskinlæring

     Første år, semester 2

     Maskinlæring (ELE520)

     Studiepoeng: 10

    • Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi

     Første år, semester 2

     Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi (ELE600)

     Studiepoeng: 10

    • Praktisk robotteknikk

     Første år, semester 2

     Praktisk robotteknikk (ELE610)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner i 3. semester

     • Andre valgemner i 3. semester

      • Diskret simulering og ytelsesanalyse

       Andre år, semester 3

       Diskret simulering og ytelsesanalyse (DAT530)

       Studiepoeng: 10

      • Introduksjon til datavitenskap

       Andre år, semester 3

       Introduksjon til datavitenskap (DAT540)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
3. semester på masterprogrammet i robotteknologi og signalbehandling er tilrettelagt for utveksling. Det gjelder også ved valg av profil Helseteknologi. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson  
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Patricia Retamal 

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 

Utveksling

 • Alle land

  Aachen University of Technology

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Tyskland

  Aachen University of Technology

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

Spørsmål og svar

Få svar på noen av de mest stilte spørsmålene om dette studiet.

spørsmål og svar SOS

Er det gode sjanser for å få jobb etter dette studiet?

Ja, det er veldig gode muligheter for jobb etter studiet, enten i leverandørindustrien, i konsulentselskaper eller i andre datatekniske bedrifter.

Kan jeg ta studiet på deltid?

Ja, det kan du, men dette søker du om etter at du er tatt opp på studiet.

Er det mye matematikk i dette studiet?

Det er relativt mye matematikk i studiet siden matematikk fungerer som er verktøykasse til å forstå og beskrive de tekniske utfordringene du skal jobbe med.

Må man være flink i programmering?

Programmering er viktig i studiet, men du må ikke kunne programmere før du begynner hos oss. Du får opplæring og trening i programmering i veldig mange emner.

Se presentasjon fra Åpen dag: Robotteknologi og signalbehandling v/Tormod Drengstig
Bli med på UiS-omvisning!

Les mer

Kontakt oss

Rådgiver
51831726
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Professor i informasjonsteknologi
51832025
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger