Markering av nye dosenter ved Nasjonalt lesesenter

Mandag 12. februar 2024 kl. 14:00-15:30,
Lesesenteret,
Valhall auditorium.

Nasjonalt lesesenter, UiS, inviterer til markering av våre to nye dosenter Margunn Mossige og Toril Frafjord Hoem. Åpent for alle!

Publisert Sist oppdatert

lesesenteret logo
Lesesenteret inviterer alle interesserte til å markere senterets to nye dosenter.

I anledning dosentopprykk for Margunn Mossige og Toril Frafjord Hoem inviterer Nasjonalt lesesenter (Lesesenteret) alle interesserte til å markere opprykket og bli bedre kjent med Mossige og Frafjord Hoems arbeid.

Program:

- Velkommen ved senterleder Kjersti Lundetræ
- Dosentene Margunn Mossige og Toril Frafjord Hoem synliggjør ståstedene sine og peker på utfordringer i fagfeltet og hvordan disse kan løses
- Spørsmålsrunde fra salen
- Mingling og enkel bevertning

Vel møtt!

Arrangementet starter kl 14.00, men vi anbefaler å være ute i god tid på grunn av registrering i bygget.

Margunn Mossige

Mossige har dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet.

Portrett: Margunn Mossige - Foto: Elisabeth Tønnessen
Margunn Mossige (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Mossige har mange års erfaring som lærer i videregående skole, og tar med seg kunnskap og erfaringer derfra inn i akademia. Mossige er opptatt av at kunnskap fra skoleforskning når frem til elevene. Hun har i mange år arbeidet med formidling gjennom blant annet forfattervirksomhet, lærersatsingen NyGiv, og ikke minst som prosjektleder i Språkløyper-strategien.

Mossige ser det som avgjørende at skolene gjennomfører et godt profesjonsfaglig utviklingsarbeid for at kunnskapen skal tas i bruk. Hun bidrar til dette gjennom de to regionale ordningene Kompetanseløftet og DEKOM, både på kommunenivå og skolenivå - både i grunnskolen og videregående skole.

Mossiges temaer er lesing og skriving, lese- og skrivevansker, og skoleutvikling. For øyeblikket forsker hun på skriveteknologi og dysleksi i det nordiske prosjektet Text Performers. Hun underviser også om lese- og skrivevansker i lærerutdanningen.

Mossige har dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet. I tillegg har hun erfaring fra ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt, tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging. Mossige har yrkeserfaring av karakter og relevans for barnehage- og skolesektoren. Hun har også dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.

Toril Frafjord Hoem

Hoem har dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogiskvirksomhet av høy kvalitet.

Portrett: Toril Frafjord Hoem – Foto: Elisabeth Tønnessen
Toril Frafjord Hoem (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Toril Frafjord Hoemhar vært ansatt ved Lesesenteret siden 2009. Hoem har lang erfaring som lektor i grunnskolen, både fra barnetrinn og ungdomstrinn. Hun har utviklet flere KFK-kurs i lesing og skriving samt masterutdanning for lærerspesialister i begynneropplæring og i norsk med vekt på lesing og skriving, og deretter undervist på disse emnene.

Hoem er prosjektleder for et NFR-finansiert innovasjonsprosjekt DigUp, som har som mål å utvikle et digitalt didaktisk planleggingsverktøy for lærere. Hennes forskningsinteresser er lesing og skriving, fagspesifikk literacy, begynneropplæring og læreres læring.

Hoem har dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogiskvirksomhet av høy kvalitet. I tillegg har hun erfaring fra ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt, tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging.

Hoem har yrkeserfaring av karakter og relevans for barnehage- og skolesektoren. Hun har også dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.

Dosent i lesevitenskap
51833142
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Dosent i lesevitenskap
51833252
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Les flere saker fra Lesesenteret:

Konferanse: Leseferdigheter i endring. Hva forteller PIRLS om norske elevers lesing?

Norske tiåringer leser dårligere enn før, viser den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021. Hvordan kan vi forstå n...

Ny videreutdanning for lærerutdannere i begynneropplæringa

Flere lærerutdannere har meldt et behov for mer didaktisk kunnskap innen begynneropplæring i norskfaget. Nasjonalt sente...

Slik vekket læreren leseiveren hos elevene

Elevene i 7B på Grannes skole har like mye tilgang til telefoner, nettbrett og Tiktok som andre ungdommer. Allikevel har...

Nasjonale sentre i utdanningen

I Norge har vi 10 nasjonale sentre på ulike satsingsområder i utdanningen. Disse sentrene skal være med på å utvikle kva...

Dei gode skriveverktøya for elevane finns, men blir for lite brukt

Ny forsking viser at det finns mange gode lese- og skriveverktøy tilgjengeleg, men at dei blir for lite brukt i norsk sk...

Ta videreutdanning på Lesesenteret

Her finner du en oversikt over videreutdanningsemner du kan ta på Lesesenteret i studieåret 2024/2025. Alle emnene er ti...

Hvilke konsekvenser har digitaliseringen av klasserommet?

Skjermbruk i undervisningen kan gi tilpasset opplæring og være motiverende for elevene. Men vi må holde på papirlesinga ...

PISA 2022: Norske barn og unge trenger et leseløft!

Når PISA-resultatene viser at også tiendeklassingene leser langt dårligere enn før, er det på tide å slå alarm. Nå treng...

NYHET: Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere

Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere er et emne tilpasset deg som jobber med utdanning og undervisning av lærers...

– Hvis norske elever skal bli bedre lesere, må det en skikkelig innsats til

Årets elever på 5. og 8. trinn gjør det svakere i lesing sammenlignet med i 2022. Det viser resultatene fra årets nasjon...

Ljubljana-manifestet om viktigheten av å kunne lese lange tekster

Dybdelesing og evnen til å lese lange og komplekse tekster er våre viktigste verktøy for å utvikle analytisk og kritisk ...

Å oppdage at barnehagebarn strever med språket, er ikke nok for å sikre dem god hjelp

Mange barn som strever med språket, blir oppdaget i barnehagen. Men for at disse barna skal få riktig hjelp, må kartlegg...

Vinner din skole Leseprisen 2024?

Har dere satt lesing på dagsorden med en satsing eller et prosjekt på din skole? Nå er vi på jakt etter kandidater til L...

Elevane lot seg engasjera av Jon Fosse sin vanskelege roman

Jon Fosse er kjend for å vera ein av vår tids største nolevande forfattarar. Men han er òg kjend for å skriva komplekse ...

Spørsmål og svar om bokstavlæring på første trinn

Mange har spørsmål om hvorfor Lesesenteret anbefaler at førsteklassinger lærer to bokstaver i uka, og hvordan man kan ko...

StøDig: God bruk av læringsteknologi i barneskolen

Hvordan kan læringsteknologi brukes på en god måte i lese-, skrive- og språkopplæringen på 1. til 4. trinn? Det skal for...

Ja til kartleggingsprøver i lesing på første trinn

Som leseforskere med begynneropplæring som felt ser vi ingen grunn til å la være å starte leseopplæringen i første klass...

– En merkedag for SFO-ene over hele landet

Denne uka startet de aller første studentene som skal ta en bachelorgrad i skolefritidspedagogikk i Norge på UiS. – Dett...

Førsteklasser søkes til forskningsprosjekt på sammenhengen mellom matematikkvansker og lesevansker

Nå skal norske forskere i gang med en stor studie - og de håper mange førsteklasser på Østlandet og Sørvestlandet blir m...

Ny kunnskap om skolefritidsordningen gjennom internasjonalt samarbeid: – Målet er å heve kvaliteten på SFO.

SFO-tilbudet er varierende, og det er lite kunnskap om hva som egentlig skjer i skolefritidsordningen. Nå skal UiS-forsk...

Økt lærertetthet alene er ikke nok for at elevene skal lære mer

Forskningen er tydelig: For at økt lærertetthet skal ha betydning for læring og trivsel blant elever og lærere, må skole...

Leik og lesing som satsing i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine barnehagar. Dette starta s...

Har forska på skriveutviklinga hos førsteklassingar – handskrift eller tastatur?

Elevar i første klasse si skriveutvikling blir ikkje påverka om dei lærer å skriva tekstane for hand, eller om dei skriv...

Kreftpasienter fikk økt livskvalitet av å delta i litteraturgrupper

Åpne samtaler knyttet til litteratur, følelsen av fellesskap og å bestemme over eget liv, kan være grunner til at å delt...

Lærere forteller om hvordan eksamen påvirker norskundervisningen

Hvor mye påvirker eksamen norskundervisningen på ungdomsskolen og i videregående? Og bør eksamensutviklere ta hensyn til...

Fremmer elevenes engasjement for skriving gjennom internasjonalt samarbeid

En spillplattform drevet av kunstig intelligens vil gi barn muligheten til å skrive på tvers av landegrenser. Dette kan ...

Én bok ga tre undervisningsopplegg i norsk

Slik ble biografien "Min Skyld" av Abid Raja brukt som utgangspunkt til tre ulike undervisningsopplegg i en førsteklasse...

Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster

Opplever du at elever ofte synes det er vanskelig å forstå tekster fordi språket er for avansert? Ønsker du kunnskap om ...

Ungdomsskoleelever liker å bli lest høyt for

Høytlesing er ikke bare for småtrinnet. Ungdomsskoleelever som ble lest høyt for i norskundervisningen likte det, viser ...

Tekstnær lesing: Lesing av komplekse tekstar

Close Reading, eller "Tekstnær lesing" på norsk, er ei grundig utforsking av ein kompleks tekst. Gjennom å arbeide med t...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar fortel at ho høyrer barnehagetilsette ofte seier det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkje...

En av tre foreldre oppgir at de leser ingen eller få bøker for barna sine

Høytlesing ser ikke ut til å være en så stor del av barndommen for alle norske barn som både forskere og mange foreldre ...

Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT

Emnet «Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid» knytter sammen problemstillinger og erfaringer fra sakkyndighetsarb...

Program - Nasjonal konferanse om lesing 2023

Her finner du powerpointpresentasjonene som ble vist på årets konferanse om lesing.

Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser - videreutdanning for PPT

Vil du lære mer om språkforstyrrelser hos barn? Dette emnet er for deg som er ansatt i PPT.

Spesialpedagogikk i barnehagen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen gir barnehagelærere en helhetlig tilnærming til spesialpedagogikk. På d...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

Elever kan bli lurt av "fake" Wikipedia

Nettet flommer over av såkalte leksikon som til forveksling ser ut som Wikipedia. Noen av de største er basert på nazist...

For at elevene skal ha utbytte av leseleksene, er det viktig at lærerne er leksebevisste

Det er to ting som er viktige for at elever på barneskolen skal ha godt utbytte av leseleksa: Tekstene de leser må være ...

Fagbøker fra Lesesenteret

Er du på jakt etter forskningsbasert, relevant og oppdatert kunnskap om lesing og leseopplæring? Her er en oversikt over...