Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et nytt helsetjenesteforskningssenter. Denne legger vekt på tverrfaglig samarbeid og integrering av teknologi og samfunnsvitenskap, med mål om å sikre en bærekraftig helsetjeneste i forhold til personell og økonomiske rammer.

Publisert Sist oppdatert

Samarbeidsavtalen ble formelt signert av Jon Harald Kaspersen, konserndirektør helse og samfunn i NORCE, og Eldar Søreide, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, på slutten av en kick off-samling i HelseCampus Stavanger. Hensikten med samlingen var å presentere NORCE som en aktør og samarbeidspartner for UiS innen helse. Dette utspilte seg gjennom presentasjoner av forskningsfelt hvor NORCE er engasjert og hvordan samarbeid kan skje inn mot et nytt forskningssenter ved UiS. Stavanger Universitetssjukehus representerte spesialisthelsetjenesten, mens Stavanger og Sandnes kommune representerte primærhelsetjenesten. De kom med innspill på viktige problemstillinger å forske på innen på helse-, velferdstjenester og teknologi.

To smilende menn
Fra venstre: Jon Harald Kaspersen, konserndirektør helse og samfunn i NORCE, og Eldar Søreide, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet signerte formelt samarbeidsavtalen på slutten av en kick off-samling i HelseCampus Stavanger.

– Helsetjenesteforskning er en satsning ved UiS, og vi jobber nå med å etablere et tverrfaglig og tverrfakultært forskningssenter. Universitetet jobber også mye med innovasjon innen helse og velferd i tilknytning til HelseCampus Stavanger. I Begge disse sammenhengene er NORCE en sentral aktør, så dette lover godt for tiden fremover, sier Eldar Søreide.

Ifølge dekanen tilsier tilbakemeldinger fra praksisfeltet at det blir for snevert å bare snakke om helsetjenesteforskning og helseteknologi. For kommuner og fastleger (primærhelsetjenesten) er det sentrale ordet ifølge ham velferdstjenester. Dette omfatter alt fra hvordan en sikrer at innbyggerne kan bo lengre hjemme til hvordan teknologi og digital oppfølging kan sikre at hjemmeboende kroniske pasienter kan bli der lengst mulig. Søreide mener derfor at dette må gjenspeiles i navnet og ambisjonene for det nye forskningssenteret.

Tverrfaglig samarbeid og teknologisk innovasjon

– De store utfordringene i helse- og omsorgssektoren vil kreve løsninger som bygger på flerfaglighet. Gjennom samarbeidsavtalen vil vi kunne bygge sterkere tverrfaglige relasjoner og samarbeide om gode prosjekter, sier Jon Harald Kaspersen.

Mann som holder foredrag.
Jon Harald Kaspersen mener at det gjennom den nye samarbeidsavtalen kan bygges sterkere tverrfaglige relasjoner og samarbeides om gode prosjekter.

NORCE har en rekke prosjekter som handler om hvordan helse- og omsorgstjenesten endres når ny teknologi tas i bruk, hva det gjør med arbeidshverdagen til dem som jobber i tjenesten og potensiell helseøkonomisk gevinst. Digitalisering og bruk av kunstig intelligens vil ifølge konserndirektøren være en av de store endringene tjenestene vil stå overfor i årene fremover.

– Med et flunkende nytt sykehus og kommuner som er fremoverlente når det gjelder forskning, så vil vi sammen kunne finne bærekraftige løsninger, understreker Kaspersen.

Sikter mot bærekraftige helsetjenester gjennom tverrfaglig forskning

Det nye forskningssenteret skal være tverrfaglig og tverrfakultært. Det bygger på forskningsaktiviteten til to meget aktive programområder for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet; HevHelse og PARTAKE, men forskningssenteret skal også samarbeide tett med andre fakulteter ved UiS. Eksempelvis med Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet innenfor bruken av kunstig intelligens.

– Vi har allerede underskrevet intensjonsavtaler med Stavanger og Sandnes kommune og Stavanger Universitetssjukehus. I dag signerte vi avtale med forskningsinstituttet NORCE. Til sammen utgjør partnerne et sterkt og bredt fagmiljø som har de beste forutsetninger for å bidra til å løse utfordringene innen helse, velferd og teknologi, sier Thor Ole Gulsrud, som er prodekan for forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Mann som holder foredrag.
Thor Ole Gulsrud, prodekan for forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet, mener det er helt essensielt at det nye senteret er i stand til å levere løsninger som faktisk blir tatt i bruk og som kommer til nytte i sektoren.

NORCE vil ifølge ham bidra med et samfunnsvitenskapelig perspektiv på helse. Forskningsinstituttet har ekspertise i å innhente og analysere data som gir grunnlag for å ta beslutninger for bærekraftige helsetjenester. NORCE baserer sin aktivitet på oppdragsforskning med søkelys på å utvikle nye løsninger i tett samarbeid med brukerne.

– Det er helt essensielt at det nye senteret er i stand til å levere løsninger som faktisk blir tatt i bruk og som kommer til nytte i sektoren. Her kan NORCE sin erfaring med oppdragsforskning være svært relevant, påpeker Gulsrud.

Hvilke spesifikke mål har UiS for det nye forskningssenteret for helsetjenesteforskning?

– Det overordnede målet til det nye senteret er å bidra til at helsesektoren kan tilby bærekraftige helsetjenester til samfunnet, selv om vi fremover vil oppleve et økende gap mellom behov og ressurser, svarer prodekanen avslutningsvis.  

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Ikke la deg lure av tall

PODKAST: – Det å bruke feil oppsummeringstall for å beskrive et datasett er veldig, veldig nært det å lyve, sier statist...

Søk opptak til masterutdanninger i helsefag

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier eller helsesykepleier? Jobber du i prehospitale tjenester og ønsker økt kompetanse...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...